Skip navigation

O firmie

Spółka "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. została zainaugurowana w roku 1996, za sprawą wspólnego starania 102 aktywnych kupców, przedsiębiorców oraz różnorodnych organizacji handlowych działających w obszarze regionu łódzkiego. Ich wspólnym celem było stworzenie wysokiej klasy, profesjonalnego centrum hurtowego, które spełniłoby wszelkie międzynarodowe standardy oraz normy w dziedzinie handlu produktami spożywczymi i rolnymi. W tym kontekście, priorytetem było sprostanie potrzebom i oczekiwaniom makroregionu łódzkiego, a także kreowanie platformy umożliwiającej dynamiczny rozwój tej branży na lokalnym gruncie.

Konsekwencją wytrwałych działań podjętych przez uczestników inicjatywy było wybudowanie i uruchomienie największego Rolnego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S.A. na terenie regionu łódzkiego. Niezmiernie wartościowym aspektem jest fakt, że obecnie spółka "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. stanowi wiodącego akcjonariusza tego znaczącego rynku, pozostając tuż za lokalną gminą Łódź. Efektywna kooperacja, jaka powstała między firmą a samorządem, przyczyniła się do osiągnięcia wyraźnych i wymiernych osiągnięć oraz udoskonaleń.

Obecnie firma "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. jest zaangażowana w różnorodne aspekty działalności, obejmujące:

Sprzątanie przemysłowe:

Spółka oferuje profesjonalne usługi z zakresu sprzątania wielkopowierzchniowego posiada zaplecze kadrowe i sprzętowe umożliwiające wykonywanie prac na terenach otwartych, pomieszczeniach biurowych, magazynach i innych obiektach o zróżnicowanym charakterze takich jak: baseny, galerie handlowe, hale sportowe.

Lokalne wynajmowanie przestrzeni handlowych:

W ramach kompleksu Rolnego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S.A. firma dostarcza doskonałe możliwości wynajmu powierzchni handlowych, tworząc dogodne warunki dla producentów, dystrybutorów oraz klientów detalicznych. To nie tylko wspiera rozwój lokalnej gospodarki, ale również wzmacnia relacje między różnymi graczami w łańcuchu dostaw.

Dystrybucja hurtowa warzyw i owoców oraz pośrednictwo handlowe:

Firma aktywnie uczestniczy w handlu hurtowym, dostarczając świeże, wysokiej jakości produkty spożywcze do lokalnych i regionalnych odbiorców. Poprzez działania pośrednictwa handlowego, firma umożliwia skuteczny przepływ towarów między producentami a konsumentami, sprzyjając wzrostowi gospodarczemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Warto podkreślić, że spółka "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. odnosi realne korzyści ze swojej szerokiej działalności co owocuje dobrymi wynikami finansowymi, którymi zarząd regularnie dzieli się ze swoimi akcjonariuszami przeznaczając wypracowany zysk na dywidendy. Równocześnie, jej angażowanie się w dziedzinie środowiska i higieny dostarcza rzeczywistych rezultatów dla jakości życia i dobrobytu społeczności lokalnej. Przywiązanie do partnerskiej współpracy z samorządem stanowi przykład udanej synergii między sektorem publicznym a prywatnym, co owocuje pozytywnymi i trwałymi efektami dla całego obszaru.