Dla akcjonariuszy

       SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021R.

       SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020R.

        SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019R.

W związku wejścia w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1798) z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie złożone w spółce papierowe dokumenty własności akcji zostały przekształcone w formę elektroniczną i wpisane do Rejestru Akcjonariuszy. Wyżej wymieniony rejestr będzie prowadzony przez Dom Maklerski BOŚ S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS 000048901, NIP 526102682,z kapitałem zakładowym 23 640 000,00  w całości opłaconym.

Jednocześnie przypominamy akcjonariuszom o obowiązku zapoznania się z poniższymi dokumentami.

    1. Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.(pdf)

    2. Regulamin aplikacji- cyfrowy rejestr akcjonariuszy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.(pdf)  

O nas

Centrum Kupiectwa SA